• تیام رایان ارتباط
  • ۰۲۶-۳۳۵۵۵۱۶۴
Top

مترو کرج

مقدمه شهر کرج در سال 1335شهری کوچک با جمعیتی در حدود 14.000 نفر بود اما در سال های اخیر جمعیت کرج رشد بسیاری داشته است و در حال حاضر 1.400.000 نفر جمعیت داردکه از رده ی 70 به 4 امین شهر پرجمعیت کشور بجز تهران رسیده است که همچنان رو به افزایش است و اینطور که نشان میدهد شهر کرج در سال 1404 جمعیتی بسیار و در حدود 2.200.000 نفر خواهد ...